O nasKontaktPlDeRuEnLt

Metanol


Parametry

Metanol

Wygląd:

Przejrzysta ciecz

Zapach:

Typowy zapach etanolu

Masa cząsteczkowa:

32,04 g/mol.

Temperatura topnienia / krzepnięcia, 0C:

-97,80C

Temperatura wrzenia, 0C:

64,70C (1,013 hPa)

Temperatura zapłonu,  0C:

9,70C (DIN 51755, w naczyniu zamkniętym)

Zapalność:

Bardzo łatwopalny.

Dolna granica wybuchowości:

Górna granica wybuchowości:

7,3% (objętości)

36% (objętości)

Gęstość względna:

0,7871 - 0,8 (200C)